20 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Wizyta w Polsce – Raport specjalnego sprawozdawcy ds. praw człowieka migrantów Felipe Gonzáleza Moralesa (A/HRC/53/26/Add.1) – Polska

Wizyta w Polsce – Raport specjalnego sprawozdawcy ds. praw człowieka migrantów Felipe Gonzáleza Moralesa (A/HRC/53/26/Add.1) – Polska

Spinki do mankietów

Rada Praw Człowieka
Sesja pięćdziesiąta trzecia
19 czerwca – 14 lipca 2023 r
Punkt porządku obrad 3
Wszystkie prawa człowieka, obywatela, promocji i ochrony
Prawa polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne,
w tym prawo do rozwoju

Streszczenie

Bieżący raport Specjalnego Sprawozdawcy ds. Praw Człowieka Migrantów, Felipe Gonzáleza Moralesa, zawiera ustalenia z wizyty w Polsce w dniach 12-15 lipca i 21-25 lipca 2022 r. Głównym celem wizyty była ocena obowiązujących przepisów. , polityki i praktyki związane z zarządzaniem migracjami w kraju oraz ich wpływem na prawa człowieka wszystkich kategorii migrantów, w tym osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie pobytu. Przyjrzał się też sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W tym samym celu złożył krótką wizytę na Białorusi w dniach 16–20 lipca 2022 r., której ustalenia są dostępne w osobnym załączniku do głównego sprawozdania specjalnego sprawozdawcy (A/HRC/53/26/Add.2) . .

Przedmowa

  1. Specjalny Sprawozdawca ds. Praw Człowieka Migrantów, Felipe González Morales, przebywał z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 12-15 lipca 2022 r. oraz 21-25 lipca 2022 r. na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Głównymi celami wizyty była ocena obowiązujących w Polsce przepisów, polityk i praktyk dotyczących administracji imigracyjnej oraz sytuacji w zakresie praw człowieka wszystkich kategorii migrantów, w tym osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie pobytu.

  2. Podczas swojej wizyty Specjalny Sprawozdawca spotkał się z odpowiednimi urzędnikami państwowymi, Narodową Agencją Praw Człowieka, agencjami ONZ i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także z migrantami i uchodźcami. W Warszawie odbył spotkania z przedstawicielami MSZ; Ministerstwo Zdrowia; Ministerstwo Sprawiedliwości; w tym przedstawiciele MSWiA, Straży Granicznej i Urzędu do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Spotkał się z przedstawicielami ustawodawczymi Sejmu i Senatu RP (izby niższej i wyższej parlamentu), a także z Krajowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
    Poza stolicą Specjalny Sprawozdawca wymieniał poglądy z władzami lokalnymi i regionalnymi, w tym Prezydentem Miasta Białej Podlaskiej, Wojewodą Podlaskim, Wojewodą Podkarpackim oraz Wiceprezydentem Miasta Przemyśla. Niestety nie miał okazji spotkać się z sędziami Sądów Okręgowych.

  3. Oprócz powyższych spotkań, Specjalny Sprawozdawca wizytował ośrodki dla migrantów, w tym areszt dla cudzoziemców w Lesnowoli, Białej Podlaskiej i Białymstoku oraz otwarty ośrodek recepcyjny w Białej Podlaskiej. Podczas tych wizyt osobiście spotykał się i rozmawiał z migrantkami, kobietami, mężczyznami, kobietami i dziećmi.

  4. Miał okazję zwiedzić przejście graniczne w Polos, Centrum Rejestracji Cudzoziemców w pobliżu przejścia oraz pobliski teren przygraniczny. Pokazano mu płot wzniesiony przez Polskę na granicy z Białorusią na wcześniej zastrzeżonym terenie. Specjalny Sprawozdawca odwiedził przejście graniczne MedykaSzeginie na granicy z Ukrainą na południu Polski. W Rzeszowie i Przemyślu odwiedził kilka ośrodków medycznych i recepcyjnych dla uchodźców prowadzonych przez podmioty prywatne, gdzie spotkał się z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego udzielającymi wsparcia i pomocy migrantom i uchodźcom.

  5. Specjalny Sprawozdawca wyraża uznanie dla współpracy okazywanej mu przez władze w Polsce przed, w trakcie i po wizycie. Podziękował organizacjom i instytucjom ONZ w Polsce za cenne wsparcie i pomoc. Wyraża swoją wdzięczność wszystkim migrantom, którzy podzielili się z nim osobistymi świadectwami podczas wizyty.

READ  168-pokojowy Tribeca Kraków Star Miasto zostanie otwarty w Polsce w 2025 roku